Algemene voorwaarden Baru Decor 

Baru Decor is een eenmanszaak gevestigd aan de Schoudee 10, 4617 NH in Bergen op Zoom en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80835546. Baru Decor houdt zich bezig met het geven van interieuradvies en de renovatie van keukens d.m.v. keukenwrapping.  

Begrippen 
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:  
Baru Decor de partij die de opdracht uitvoert en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.  
Opdrachtgever/koper de natuurlijke persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die een opdracht aan Baru Decor verstrekt of wenst te verstrekken tot het uitvoeren van werkzaamheden of die een bestelling plaatst in de webwinkel van Baru Decor. 
Consument de opdrachtgever/koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Opdracht/het werk de werkzaamheden die opdrachtgever door Baru Decor uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst is gesloten. 
Schriftelijk zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatiemiddelen zoals e-mail. 
 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van Baru Decor. 
2. Mocht de opdrachtgever algemene voorwaarden hebben, dan zijn die uitdrukkelijk niet van toepassing. 
 

 1. Afwijkingen van en aanpassingen opdeze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Baru Decor uitdrukkelijk zijn geaccepteerd. 
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolg opdrachten. 
  5. Baru Decor mag deze algemene voorwaarden aanvullen en wijzigen. Opdrachtgever zal hierover vooraf schriftelijk bericht ontvangen.  
  6. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.  
  7. Wanneer de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met de inhoud van de offerte of overeenkomst, heeft de inhoud van de offerte of overeenkomst voorrang.  

Offertes  
1. Alle offertes van Baru Decor zijn tot en met dertig (30) dagen na de offertedatum  geldig, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. 
2. De offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, foto’s en de daaraan ontleende maten of de door Baru Decor uitgevoerde opmetingen. In het geval opdrachtgever foto’s of maten aanlevert, zorgt opdrachtgever ervoor dat deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk, actueel en volledig zijn.  
3. Alle genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte. 
 

 

 1. Wanneer na aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, prijzen van o.a. materialen en prijzen van door derden geleverde werkzaamheden worden verhoogd,heeft Baru Decor het deze prijsverhogingen door te berekenen aan opdrachtgever. Voor consumenten geldt in dat geval dat wanneer deze prijsverhoging binnen drie (3) maanden na akkoord op de offerte optreedt, de prijsverhoging niet wordt doorberekend. 
  5. De opdracht bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte zijn omschreven.  
  6.Een samengestelde offerte geldt als één geheel. Wanneer opdrachtgever slechts een deel van de offerte aanvaardt, is Baru Decor niet verplicht een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van het offertebedrag. 
  7. Baru Decor is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen of programmeer- of typefouten in het aanbod of de offerte. 

Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Baru Decor komt tot stand op het moment dat:
  1.1opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte of een door Baru Decor per e-mail gedaan aanbod; 
  1.2 Baru Decor een opdracht per e-mail heeft aanvaard of bevestigd; 
  1.3 Baru Decor op verzoek van opdrachtgever start met de uitvoering van het werk; 
  1.4 Opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het aanbod van Baru Decor, door zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden.  
  2. Aanvullende afspraken en aangebrachte wijzigingen zijn alleen van toepassing als deze  door Baru Decor schriftelijk zijn bevestigd.  
   
 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van eeninternetverbinding.  

Uitvoering van de opdracht 
1. Baru Decor heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren als dit volgens Baru Decor noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht.  
2. Wanneer de opdracht bestaat uit het renoveren van een keuken, zorgt opdrachtgever er, tenzij anders afgesproken, voor dat alle deurtjes gedemonteerd zijn voor aanvang  van de werkzaamheden. Na afronding van de werkzaamheden, is het de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om de deurtjes weer te monteren. 
3. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever, stelt  opdrachtgever Baru Decor in de gelegenheid het werk uit te voeren en zorgt opdrachtgever ervoor dat Baru Decor tijdig kan beschikken over de ruimte waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Ook zorgt opdrachtgever ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, geen andere werkzaamheden plaatsvinden die hinder kunnen veroorzaken bij het uitvoeren van de opdracht door Baru Decor. Tot slot zorgt opdrachtgever ervoor dat de ruimte waar gewerkt wordt, daarvoor geschikt is. Dit betekent onder andere dat er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is. De kosten voor elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.  
4. Opdrachtgever gaat zorgvuldig om met materiaal en gereedschap van Baru Decor dat zich in de ruimte waar de opdracht uitgevoerd wordt, bevindt.  
 

 1. Baru Decor is verplicht om de opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het werken op een ondeugdelijke ondergrond. Dit geldt voor zover Baru Decor de onjuistheden en/of gebreken kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
  6. Het werk is opgeleverd als Baru Decor aan opdrachtgever heeft laten weten dat het werk voltooid is en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd. Na voltooiing van de werkzaamheden zal Baru Decor samen met opdrachtgever het werk nalopen en zal er een opleverformulier worden ingevuld en ondertekend. Na oplevering is het werk voor rekening en risico van opdrachtgever.   
  7. Een opdracht voor het geven van interieuradvies, wordt uitgevoerd op basis van een  inspanningsverplichting. Baru Decor kan bij deze opdrachten niet garanderen dat opdrachtgever het gewenste resultaat behaald. 

Levertijd 

 1. De door Baru Decor opgegeven levertijd is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden beschouwd. 
  2. In het geval de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd door overmacht, door omstandigheden die voor risico van opdrachtgever komen of door wijzigingen die  opdrachtgever heeft aangebracht in de uitvoering van de opdracht, kan van Baru Decor niet worden verwacht dat de opdracht binnen de afgesproken levertijd word uitgevoerd. Baru Decor heeft in dat geval recht op verlenging van de levertijd, ook als zij hier niet specifiek om vraagt.  
  3. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie van Baru Decor te vorderen. 

Webwinkel 

 1. De website van Baru Decor bevat een webwinkel waar producten op afstand gekocht kunnen worden.
  2. In het geval een consument een fysiek product bestelt, heeft de consument het recht binnen 14 dagen na ontvangst van het product, de overeenkomst zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. Als de consument gebruik wil maken van dit recht, dient hij dit binnen 14 dagen, schriftelijk, te melden bij Baru Decor. De consument dient het  product vervolgens binnen 14 dagen, op eigen kosten, retour te zenden aan Baru Decor. Dit recht van ontbinding geldt alleen voor consumenten.  
  3. Baru Decor staat ervoor in dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Deze conformiteitsgarantie geldt alleen voor consumenten.  
  4. Fysieke producten worden geleverd op het adres dat door de koper in het bestelproces is aangegeven.  
  5. Baru Decor zal geaccepteerde bestellingen binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.   
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van fysieke producten gaat over op de koper vanaf het moment van bezorging bij de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Baru Decor bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  
  7. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.  

 

Facturatie en betaling 

 1. Baru Decor heeft de mogelijkheid een aanbetaling te vragen en/of in termijnen te factureren. De aanbetaling zal nooit meer dan vijftig (50%) van de overeengekomen prijs bedragen.Opdrachtgever zorgt ervoor dat het factuurbedrag, voor het verstrijken  van de betalingstermijn van tien (10) dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer van Baru Decor is bijgeschreven.   
  2. Het overige deel van het factuurbedrag wordt onmiddellijk na oplevering van het werk, door middel van pinbetaling of overboeking via de bank voldaan. 
  3. In het geval opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag Baru Decor een maandelijkse rente van 5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 150,- in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Wanneer opdrachtgever een consument is, is de wettelijke regeling van de incassokosten van toepassing. 
  4. Wanneer opdrachtgever de aanbetaling niet op tijd voldoet, is Baru Decor gerechtigd de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de betaling door Baru Decor is ontvangen. In het geval opdrachtgever een consument is, zal Baru Decor eerst een schriftelijk verzoek aan de consument sturen om alsnog tot betaling over te gaan. 
  5. Baru Decor blijft eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

Beëindiging van de opdracht 

 1. In het geval opdrachtgever de opdracht annuleert, heeft Baru Decor het recht dertig procent (30%) van het bedrag dat opdrachtgever bij volledige uitvoering van de opdracht had moeten betalen, aan opdrachtgever in rekeningte brengen.Reeds betaalde aanbetalingen worden niet terugbetaald.   
  2. Baru Decor mag de uitvoering van de opdracht uit stellen of de opdracht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang beëindigen als: 
  2.1 Opdrachtgever in strijd handelt met de wet of deze algemene voorwaarden; 
  2.2 Opdrachtgever, ook na herhaaldelijk hiertoe verzocht te zijn niet voldoet aan zijn betalingsverplichting; 
  2.3 Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;  
  2.4 De consument wordt toegelaten tot de schuldsanering. 
  Wanneer Baru Decor op grond van dit artikel besluit tot uitstellen of beëindigen van de opdracht, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. De betalingsverplichting voor opdrachtgever, voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden door Baru Decor blijft bestaan.  

Aansprakelijkheid 

 1. Baru Decor is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Baru Decor is beperkt tot maximaal het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Als er geen verzekering is afgesloten, de verzekering niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van Baru Decor beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende opdracht.  
  3. Baru Decor staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van het door Baru Decor geleverde werk.  

De feitelijke levensduur is echter mede afhankelijk van omstandigheden waar Baru Decor geen invloed op heeft en kan daarom niet door Baru Decor worden gegarandeerd.  
4. Baru Decor is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de bestaande keuken van o.a. het houtwerk 
5. Baru Decor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtgever zich niet houdt aan de door Baru Decor verstrekte gebruikers- of onderhoudsvoorschriften.  
6. Opdrachtgever vrijwaart Baru Decor voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Baru Decor.  

Overmacht 

 1. Baru Decor heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen, te onderbreken of te beëindigen. Van onvoorziene omstandigheden is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, gebrekkige leveringen van leveranciers van Baru Decor en overheidshandelen waardoor de opdracht niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.  
  2. Wanneer een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 

Intellectueel eigendomsrecht 

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de websiteof social media kanalen van Baru Decor getoond worden,berusten uitsluitend bij Baru Decor en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Baru Decor worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of  op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.  
  2. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van Baru Decor, door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen werkwijzen, foto’s, adviezen en ontwerpen te vermenigvuldigen, te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van dat werk.  
  3. Wanneer het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is Baru Decor gerechtigd haar schade te verhalen op opdrachtgever.  
  4. Baru Decor mag foto’s van uitgevoerde opdrachten gebruiken voor promotiedoeleinden en voor haar website en social media kanalen. Baru Decor zal hierbij altijd rekening houden met de belangen en de privacy van opdrachtgever.  

Privacy  

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Baru Decor van toepassing. Deze is te lezen via de website of kan op verzoek van opdrachtgever per e-mail wordentoegestuurd. Baru Decor zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Klachten  

 1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de service vanBaru Decorof een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht dient hij dit bij oplevering van het werk aan Baru Decor te melden. In het geval er bij oplevering geen gelegenheid bestaat om klachten te melden, dan moet opdrachtgever klachten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontstaan ervan, schriftelijk melden bij Baru Decor.  
  2. Klachten die pas na oplevering in het gebruik ontstaan worden uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk gemeld.  
  3.  Baru Decor zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.  
  4. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website of social media kanalen, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr4 
  5. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 
  6 Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Toepasselijk recht & forumkeuze 

 1. Op alle doorBaru Decorgesloten en te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  
  2.  Alle geschillen tussen Baru Decor en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Baru Decor gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien. 

 

Versie december 2020